ข้อกำหนดและเงื่อนไข Premium Up

บริการ AirAsia X Berhad Upgrade Service ("Premium Up" "อัพเกรด" "บริการ" หรือ "บริการอัพเกรด") คือบริการที่อนุญาตให้ท่านยื่นคำร้องขออัพเกรดที่นั่งเป็นที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบดสำหรับการสำรองที่นั่งมาตรฐานที่ได้รับการยืนยันแล้วในเที่ยวบินของแอร์เอเชียเอ็กซ์ เบอร์ฮัด (เลขที่บริษัท 734161-K) ตั้งอยู่ที่ B-13-15 ชั้น 13 Menara Prima Tower B, Jalan PJU, Dataran Prima,47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia ("AAX" หรือ "สายการบินฯ")

การใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ บริการดังกล่าวถือเป็นบริการเพิ่มเติมจากการสำรองที่นั่งการเดินทางที่ได้สำรองที่นั่งไว้แล้วกับสายการบินฯ

สามารถยื่นคำร้องได้ในบางเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินฯ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้โดยสารได้ยืนยันการสำรองที่นั่งมาตรฐานในเที่ยวบินดังกล่าวแล้ว

Caravelo ที่ตั้งอยู่ที่ ChangeYourFlight S.L., Ronda Sant Pere 19, Barcelona, Spain (“CYF”) เป็นผู้ให้บริการด้านการดำเนินการและเทคโนโลยีสำหรับบริการอัพเกรดของแอร์เอเชียเอ็กซ์ ทั้งนี้ เที่ยวบินของท่านยังคงอยู่ภายใต้การดำเนินงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบินฯ

1. ทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนนี้จะได้รับการตีความทั้งหมดตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียในส่วนที่บังคับใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ กฎหมายของประเทศที่ผู้ได้ยื่นคำร้องพำนัก ณ ขณะที่ยื่นคำร้องขอใช้จะนำมาบังคับใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

สายการบินฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอร์เอเชียเอ็กซ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในกรณีที่มีความขัดแย้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างภาษาอื่นกับภาษาอังกฤษ (เช่น ภาษาจีน เป็นต้น) ให้ถือข้อกำหนดและเงื่อนไขภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

เงื่อนไขค่าโดยสารสำหรับบัตรโดยสารที่ท่านซื้อจะยังคงมีผลและจะนำมาใช้หากคำร้องของบริการของท่านได้รับการยอมรับ รวมไปถึง นโยบายการยกเลิกเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ข้อกำหนดการชำระเงินคืน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะสมไมล์การเดินทางหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

2. การใช้บริการ

2.1 การใช้บริการอัพเกรด

บริการอัพเกรด คือบริการที่ให้ท่านยื่นคำร้อง ("คำร้อง") ขออัพเกรดที่นั่งสำหรับเที่ยวบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ที่ได้สำรองที่นั่งมาตรฐานเป็นที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบดในราคาพิเศษโดยไม่รับประกันการให้บริการ

ท่านจะทราบว่าคำร้องของท่านได้รับการอนุมัติหรือไม่ 25 ชั่วโมงล่วงหน้าโดยประมาณก่อนออกเดินทาง ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเรียกว่า ระยะเวลาระหว่างพิจารณา

2.2 ความพร้อมในการให้บริการอัพเกรด

บริการอัพเกรดดังกล่าวเฉพาะบางเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยแอร์เอเชียเอ็กซ์เท่านั้น การให้บริการดังกล่าวเฉพาะผู้โดยสารที่ได้ยืนยันการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินดังกล่าวแล้วเท่านั้น อาจไม่มีให้บริการในบางเส้นทางและเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ท่านสามารถตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ในการใช้บริการดังกล่าวได้โดยการกรอกข้อมูลการสำรองที่นั่ง (หมายเลขบุ๊คกิ้งและนามสกุลผู้โดยสาร) ที่เว็บไซต์ PremiumUp.AirAsia.com

หากมีสิทธิ์ในการใช้บริการ กลุ่มการเดินทางของท่านเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการ

2.3 การใช้บริการอัพเกรดและการชำระเงิน

ในการยื่นขอใช้บริการ ท่านต้องดำเนินการระบุตัวตน (กรอกข้อมูลการสำรองที่นั่ง: หมายเลขบุ๊คกิ้งและนามสกุลผู้โดยสาร) และดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทั้งหมด ระบบแพลตฟอร์มจะควบคุมจำนวนที่พร้อมให้บริการในแต่ละบุ๊คกิ้ง ตรวจสอบคำร้องทั้งหมดและยืนยันว่าคำร้องใดที่ได้รับอนุมัติ

หากเที่ยวบินของท่านสามารถอัพเกรดบริการได้ ค่าธรรมเนียมการอัพเกรดอาจแสดงในลักษณะของราคาที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือราคาที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ท่านต้องการ "ประมูล" สำหรับเที่ยวบินนั้น ในการประมูล อาจมีการกำหนดราคาขั้นต่ำและราคาสูงสุดในการประมูลที่มีการระบุไว้บนเว็บไซต์

กำหนดเวลาสิ้นสุดการยื่นคำร้องโดยทั่วไปคือ 26 ชั่วโมงล่วงหน้าโดยประมาณก่อนกำหนดการออกเดินทางในเที่ยวบินนั้น

เมื่อท่านได้เลือกเที่ยวบินที่ต้องการอัพเกรดและราคาที่ต้องการประมูลแล้ว ท่านจะต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินและข้อมูลการติดต่อ รวมถึงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นจะถือว่าได้ยื่นคำร้องของใช้บริการแล้ว

การกรอกข้อมูลบัตรของท่านถือว่าเป็นการอนุญาตในการชำระเงิน อย่างไรก็ตามจะไม่มีการชำระเงินในเบื้องต้นและข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยตามมาตรการ Payment Card Industry-Data Security Standard (PCI DSS) กรณีที่คำร้องของท่านได้รับอนุมัติ จะมีการชำระเงินเฉพาะในช่วงระยะเวลาระหว่างพิจารณาเท่านั้น หากคำร้องของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินและสกุลเงินที่ระบุในคำร้องเท่านั้น หากท่านไม่สามารถชำระเงินได้เต็มจำนวน คำร้องของท่านจะได้รับการปฏิเสธโดยอัตโนมัติ

2.4 กรณีคำร้องได้รับการอนุมัติ

เมื่อการประมูลได้รับการอนุมัติ ท่านไม่สามารถยกเลิกหรือถอนตัวได้

บัตรที่ท่านใช้ในการชำระเงินจะถูกจัดเก็บเงินตามจำนวนที่ระบุในคำร้องของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินในสกุลเงินที่ระบุไว้ในคำร้องของท่าน

จำนวนเงินที่ถูกจัดเก็บอาจแตกต่างกันตามอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของผู้ให้บริการบัตรของท่านและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านสกุลเงินต่างประเทศ เนื่องจากธนาคารที่เราใช้บริการตั้งอยู่ที่ภายในประเทศกลุ่ม EU โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมระหว่างประเทศจากผู้ให้บริการบัตรของท่าน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการบัตรของท่าน

เงื่อนไขค่าโดยสารสำหรับบัตรโดยสารที่ท่านซื้อจะยังคงมีผลและจะนำมาใช้หากคำร้องของบริการของท่านได้รับการยอมรับ รวมไปถึงนโยบายการยกเลิกเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ข้อกำหนดการชำระเงินคืน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่าธรรมเนียมบริการเสริม เช่น ค่าบริการเลือกที่นั่ง ที่ได้ชำระไปแล้วก่อนหน้านี้จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

2.5 การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกคำร้องก่อนช่วงระยะเวลาระหว่างการพิจารณา

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำร้องขอใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จนถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงก่อนเข้าสู่ระยะเวลาระหว่างการพิจารณา

ระยะเวลาระหว่างการพิจารณาเริ่มตั้งแต่ยี่สิบห้า (25) ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนกำหนดการออกเดินทาง กำหนดเวลาสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำร้องขอใช้บริการคือยี่สิบหก (26) ชั่วโมงก่อนกำหนดการออกเดินทางของเที่ยวบินนั้น

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำร้อง ท่านต้องล็อกอินเข้าเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยเข้าไปที่เมนู 'จัดการ' ท่านสามารถเข้าเมนู 'จัดการ' ได้โดยการคลิกลิงก์ที่แนบมาในอีเมลยืนยันที่ส่งให้ท่านเพื่อตรวจสอบว่าคำร้องของท่านได้รับการยื่นหรือเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขหรือการยกเลิกของคุณจะได้รับการพิจารณาเมื่อได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้อง

3. สิทธิและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการจัดเก็บเป็นส่วนบุคคลและเป็นความลับ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการอ้างอิงการสำรองที่นั่งที่ได้รับการแอร์เอเชียเอ็กซ์ให้เป็นความลับ

ถือว่าท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการในนามและมีข้อผูกมัดกับบุคคลที่มีชื่อหรืออยู่ในบุ๊คกิ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ท่านต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายในประเทศที่ท่านพำนักได้ระบุไว้ ณ เวลาที่ยื่นคำร้อง

ท่านรับทราบว่าคำร้องของท่านยังคงเปิดเพื่อรอรับการอนุมัติโดยแอร์เอเชียเอ็กซ์จนกว่าจะถึงระยะเวลาระหว่างการพิจารณา

4. การอนุมัติ/ไม่อนุมัติคำร้องและการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดของแอร์เอเชียเอ็กซ์ในการอนุมัติคำร้องใดๆ และแอร์เอเชียเอ็กซ์ไม่รับรองว่าผู้โดยสารจะได้รับบริการอัพเกรดหรือได้รับสิทธิ์การยื่นคำร้องของใช้บริการการอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำร้องให้ถือเป็นการตัดสินใจของแอร์เอเชียเอ็กซ์แต่เพียงเดียว และไม่ถือเป็นการระบุว่าแอร์เอเชียเอ็กซ์จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำร้องลักษณะเดียวกันในอนาคต

หากแอร์เอเชียเอ็กซ์มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบินในนาทีสุดท้ายหรือท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงบุ๊คกิ้ง (น้อยกว่า 36 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง) เนื่องจากเหตุผลด้านเทคนิคที่ สายการบินไม่สามารถรับประกันการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ว่าคำร้องของท่านจะถูกนำมาพิจารณาการอนุมัติหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ กับบัตรเครดิตของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบว่าสามารถยื่นคำร้องขอใช้บริการในเที่ยวบินใหม่ได้ผ่านเว็บไซต์

แอร์เอเชียเอ็กซ์อาจมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนประเภทเครื่องบินที่ให้บริการในเที่ยวบินของท่านหรือเปลี่ยนแปลงที่นั่งของท่านเนื่องจากเหตุผลด้านการปฏิบัติการบิน หลังจากได้รับอนุมัติคำร้องแล้ว สายการบินฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามคำร้องของอัพเกรดของท่าน อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ ไม่สามารถรับประกันในการให้บริการได้ หากสายการบินฯ ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งในเที่ยวบินใหม่ได้ (กรณีที่คำร้องของท่านได้รับการอนุมัติ) จำนวนเงินที่ชำระสำหรับคำร้องดังกล่าวจะได้รับการคืนตามข้อกำหนดเรื่องการขอคืนเงินที่ระบุไว้ด้านล่าง

5. การขอคืนเงิน

หากคำร้องของท่านได้รับการอนุมัติโดยแอร์เอเชียเอ็กซ์แล้ว จะไม่มีการคืนเงิน เครดิต หรือเปลี่ยนแปลงเงินสด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้:

โปรดทราบว่า ท่านไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับคำร้องขออัพเกรดที่ได้รับการอนุมัติ หากท่านได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน แม้ว่าท่านจะได้รับการคืนเงิน เนื่องจากส่วนต่างค่าโดยสารที่ต่ำกว่า

กรณีที่ท่านได้รับการคืนเงิน จำนวนเงินที่ท่านชำระตามที่ระบุในคำร้องขอใช้บริการอัพเกรดที่นั่งของแอร์เอเชียเอ็กซ์จะได้รับการคืนผ่านบัตรที่ท่านได้ใช้ชำระสำหรับการยื่นคำร้อง

สายการบินฯ จะคืนเงินให้ท่านในสกุลเงินที่ท่านได้ใช้ชำระในเบื้องต้น ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ท่านได้รับคืนอาจมีมูลค่าแตกต่างจากที่ท่านได้ชำระในเบื้องต้นเนื่องจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารท้องถิ่น

ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนกรณีที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการคืนเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การยื่นคำร้องของคืนเงิน ท่านต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้ (i) หลักฐานการยืนยันการสำรองที่นั่ง (ii) บอร์ดดิ้งพาสของเที่ยวบินดังกล่าว (iii) อีเมลยืนยันการอนุมัติคำร้องของใช้บริการของท่าน

การยื่นคำร้องขอคืนเงิน กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แอร์เอเชียเอ็กซ์ที่หน้าติดต่อเราภายในเวลา 3 เดือนนับจากวันที่เที่ยวบินที่ต้องการขอคืนเงินออกเดินทาง

6. สิทธิและความรับผิดชอบของ CYF

CYF จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลบัตรที่ท่านใช้ชำระเงินได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและปกปิดเป็นความหลังตามมาตรฐาน Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) ข้อมูลบัตรของท่านจะได้รับการจัดเก็บบนเซิฟเวอร์ภายใต้การรักความปลอดภัย และจำกัดจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสายการบินฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องของคืนเงินได้ในกรณีที่เกิดปัญหาได้ผ่านหน้าติดต่อเรา

7. การจัดการการใช้คุกกี้

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ (เช่น Internet Explorer, FireFox และ Safari) ได้ถูกตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติในการยอมรับการใช้คุกกี้ หากท่านไม่ต้องการยอมรับคุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานให้ลบหรือปฏิเสธคุกกี้หรือให้แจ้งเตือนก่อนยอมรับคุกกี้ได้ ท่านยังสามารถลบคุกกี้ที่ได้รับการตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ ตรวจสอบวิธีการดำนินการดังกล่าวที่เมนู "ช่วยเหลือ" ในเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านใช้เบราว์เซอร์ที่มีการตั้งค่าบล็อกหรือปฏิเสธคุกกี้ (รวมไปถึงคุกกี้ที่มีความจำเป็น) ซึ่งมีผลต่อการการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจไม่สามารถใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์ของเราและอาจไม่สามารถเข้าใช้งานหรือเว็บไซต์ของเราทั้งหมดหรือบางส่วนได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการใช้งานได้ที่ www.allaboutcookies.org

8. การติดต่อ

หากท่านมีคำถาม คำติชม หรือความต้องการที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิคส์แอร์เอเชียเอ็กซ์ได้ที่ https://support.airasia.com/s/customcontactsupport