Caravelo - ChangeYourFlight

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Caravelo - ChangeYourFlight, S.L. จุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลและสำหรับการใช้งานส่วนตัว

ข้อมูลบริษัท

ชื่อ: ChangeYourFlight, S.L, (จากนี้ไปเรียกว่า CYF) คือบริษัทสัญชาติสเปนและเป็นบริษัทไม่จำกัด

ที่อยู่: Ronda de la Universitat, 33, 08007 Barcelona, Spain

จดทะเบียนบริษัทที่ Commercial Registry of Barcelona Volume 41954, Sheet 185, Page B-397001, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี B-65.346.108

ติดต่อ: info@changeyourflight.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทางกฎหมายฉบับนี้มีผลกับหน้าเว็บเพจทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบในเว็บไซต์ให้บริการดังกล่าว (จากนี้เรียกว่า เว็บไซต์ หรือ เว็บเพจ)

การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้และถือว่าผู้ใช้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว

ผู้ใช้งานต้องดำเนินการใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการใช้งานและถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบัน

CYF มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์นี้โดยการระบุว่าเป็นการแก้ไขลงในคำแนะนำทางกฎหมายดังกล่าวนี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ได้รับการเผยแพร่

การนำทางผ่านเว็บไซต์

CYF ไม่สามารถรับผิดชอบและรับประกันต่อการใช้ที่เกิดข้อขัดข้องหรือได้รับการรบกวนของเว็บไซต์ นอกจากนี้ CYF ไม่สามารถรับผิดชอบและรับประกันว่าซอฟต์แวร์ หรือ เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้นั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือปราศจากข้อขัดข้อง CYF ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงและการนำทางเข้าสู่เว็บไซต์ รวมไปถึงความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์หรือเกิดขึ้นจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์

CYF ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นการผู้ใช้งานเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่เหมาะสม CYF ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย การแทรกแซง ความบกพร่องที่เกิดขึ้นในระบบโทรคมนาคมในขณะที่ผู้ใช้งานการนำทางผ่านเว็บไซต์นี้

การเข้าสู่เว็บไซต์และความปลอดภัย

ChangeYourFlight ยืนยันและรับประกันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดูและความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนตัวและจะปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับพัฒนาการทางด้านกฎหมายและทางเทคโนโลยี ChangeYourFlight รับประกันว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายใต้พระราชกฤษฎีกา 1720/2007 ลงนามวันที่ 21 ธันวาคม และข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา 15/1999 ลงวันที่ 13 ธันวาคม

เนื้อหา

CYF พยายามอย่างเต็มที่ในการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์

CYF ไม่รับประกันและไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลตามมาที่เกิดจากความผิดพลาดในเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์

ความเป็นปัจจุบันและการแก้ไขของเว็บไซต์

ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บเพจเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ณ ช่วงเวลาที่มีการอัพเดตล่าสุด CYF ไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บเพจ

ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือดัดแปลงได้ CYF สงวนสิทธิ์ในการอัพเดต เปลี่นแปลง หรือปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นว่าเหมาะสมและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CYF สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว รวมไปถึงประกาศทางกฎหมายฉบับนี้

ทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรม

เว็บไซต์นี้ รหัสต้นทาง และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่สามารถแสวงหาประโยชน์ ผลิตซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข เผยแพร่ กำหนด หรือ แปรสภาพได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้ถือลิขสิทธิ์

การออกแบบ รูปภาพ ยี่ห้อ สัญลักษณ์พิเศษ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

CYF เป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตในลิขสิทธิ์ทั้งหมดของเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้และมีสิทธิ์ทั้งในทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์ เว้นแต่สิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ที่ CYF ได้ลงนามข้อตกลงสำหรับข้อกำหนดของเนื้อหาและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์เช่นกัน

การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการมอบสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรม รวมไปถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้ไม่มีสิทธิ์ในการคัดลอก ปรับปรุง แจกจ่าย ส่งต่อ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ กำหนด หรือจำหน่ายองค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เกิดจากข้อมูลที่ได้รับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร

ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือโครงสร้างของเว็บเพจนี้โดยเด็ดขาด

CYF สงวนสิทธิ์ในการยื่นฟ้องศาลต่อผู้ใช้สำหรับการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและอุตสาหกรรม

ไฮเปอร์ลิงก์

เว็บเพจนี้ประกอบไปด้วยลิงก์สำหรับเชื่อมต่อ (ไฮเปอร์ลิงก์ หรือ ลิงก์) เพื่อเข้าสู่เว็บเพจอื่นที่่ไม่ได้ครอบครองโดย CYF ไม่มีกรณีใดที่ได้รับการระบุถึงความเป็นไปได้ถึงนัยยะ ความสัมพันธ์ระหว่าง CYF และเจ้าของเว็บเพจที่มีการเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะโดยการอนุมัติหรือการยอมรับ CYF ไม่รับผิดชอบสำหรับความถูกต้องทางกฎหมายของเนื้อหาที่ระบุในเว็บเพจ

เว็บเพจอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้ไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมต่อสู่เว็บไซต์ของ CYF โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีใดๆ ก็ตาม การได้อนุญาตที่กล่าวข้าวต้นจะไม่ได้หมายถึงการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ในวิธีการที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ CYF หรือชื่อเสียง ภาพลักษณ์สาธารณะ และเครื่องหมายการค้าของ CYF รวมไปถึงภาพลักษณ์ของพันธมิตรบุคคลที่สามที่มีการอ้างอิงในเว็บไซต์ CYF

CYF จะดำเนินการลบลิงก์ที่อาจนำไปสู่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามโดยทันทีไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ

นโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อผูกมัดสำหรับผู้ใช้งานในการมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเว็บไซต์

เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญ 15/99 ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลงนามวันที่ 13 ธันวาคม เราขอแจ้งให้ทราบว่าในกรณีที่ผู้ใช้ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการใช้งานและการนำทางผ่านเว็บไซต์นี้ ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่กล่าวข้างต้นตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนา ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบสำหรับความถูกต้องของข้อมูลที่มอบให้แต่เพียงผู้เดียว

ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขการปฏิบัติ จุดประสงค์ การใช้งาน และผู้รับข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่ได้ระบุว่ามีการมอบข้อมูล

CYF ได้นำเอามาตรการด้านเทคนิคและด้านการรจัดการที่จำเป็นเพื่อรับประกันความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง สูญเสีย และการปฏิบัติหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่ได้รับการร้องขอในหลายๆ รูปแบบสำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์นี้มีความจำเป็นเพื่อการดำเนินการตามจุดประสงค์ที่ผู้ใช้งานต้องการ และจะต้องได้รับมอบจากผู้ใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้งานปฏิเสธที่จะมอบข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการผูกมัด การปฏิเสธดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการ หรือไม่สามารถเข้าใช้บริการได้เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลที่ร้องขอ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับการส่งมอบโดยสมัครใจเพื่อให้เป็นไปตาเงื่อนไขการบริการที่นำเสนอ

การเข้าสู่เว็บไซต์อาจถือว่าเป็นการยอมรับการใช้คุกกี้ คุกกี้คือชุดข้อมูลขนาดเล็กที่ได้รับการบันทึกไว้ในอุปกรณ์นำทางของผู้ใช้แต่ละท่านเพื่อให้เซิฟเวอร์จดจำข้อมูลบางอย่างที่เฉพาะเซิฟเวอร์ที่ดำเนินการเท่านั้นที่จะสามารถอ่านในภายหลังได้ โดยทั่วไป คุกกี้มีระยะเวลาในการจดจำที่จำกัด คุกกี้จะไม่อนุญาตให้เซิฟเวอร์เข้าถึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ของผู้ใช้งานได้

คุกกี้ไม่สามารถดึงข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์หรือขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้ ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกรวมเข้ามาอยู่ในไฟล์คุกกี้ได้คือ ผู้ใช้เป็นผู้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวในเซิฟเวอร์ด้วยตัวเอง ผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการได้รับไฟล์คุกกี้หรือไม่ได้รับแจ้งว่าจะมีการบันทึกข้อมูลสามารถตั้งค่าอุปกรณ์นำทางของผู้ใช้เองได้

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ส่งมอบข้อมูลที่อยู่อีเมลเพื่อเข้าใช้งานบริการ ผู้ใช้สามารถแสดงความต้องการว่าไม่ต้องการรับการสื่อสารในรูปแบบใดๆ ที่ CYF อาจส่งมาให้ โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์สำหรับการใช้บริการที่ต้องการ

CYF รับทราบว่าเป็นสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าถึง การแก้ไข การคัดค้าน และการยกเลิก สิทธิดังกล่าวสามารดำเนินการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยการส่งข้อมูลให้กับ CYF ควบคู่กับเอกสารแนบที่ยืนยันอัตลักษณ์ของผู้ใช้และระบุถึงสิทธิที่ต้องการดำเนินการโดยการส่งอีเมลมาที่: unsubscribe@changeyourflight.com หรือส่งจดหมายไปที่ Ronda Sant Pere, 19, 08010 Barcelona, Spain

ขอบเขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้รับการตีความทั้งหมดตามข้อกฎหมายแห่งประเทศอังกฤษ แต่ในส่วนของการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กฎหมายของประเทศที่ผู้ใช้งานพำนักในขณะที่ส่งคำร้องของใช้บริการจะถูกนำมาใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

สงวนลิขสิทธิ์ © ChangeYourFlight, S.L - 2010-2020 Spain