Caravelo - ChangeYourFlight

Laman web ini dicipta oleh Caravelo - ChangeYourFlight, S.L. bagi tujuan menyediakan maklumat dan untuk kegunaan peribadi.

Maklumat korporat

Nama: ChangeYourFlight, S.L. (selepas ini disebut sebagai CYF) merupakan syarikat korporat kebangsaan Sepanyol dan mempunyai tempoh yang tidak terhad.

Alamat: Ronda de Sant Pere 19, 6-4, 08010 Barcelona, Sepanyol

Didaftarkan: di Pendaftaran Komersial Barcelona, Jilid 41954, Helaian 185, Halaman B-397001, dan dengan nombor Kod Pengenalan Cukai B-65.346.108

E-mel: info@changeyourflight.com

Terma dan Syarat penggunaan

Terma dan syarat yang dinyatakan dalam notis undang-undang ini terpakai kepada semua laman web yang terdapat dalam laman web perkhidmatan tunggu sedia (selepas ini disebut sebagai laman web).

Akses ke laman web ini adalah tanggungjawab eksklusif pengguna dan menandakan penerimaan terma dan syarat ini.

Laman web ini dan perkhidmatannya adalah untuk penggunaan undang-undang oleh pengguna, selaras dengan terma penggunaan ini serta undang-undang semasa.

CYF berhak, secara bersendirian, untuk meminda terma penggunaan laman web ini dengan menerbitkan pindaan dalam nasihat guaman ini. Perubahan akan berkuat kuasa dari saat pindaan tersebut diterbitkan.

Navigasi

CYF tidak boleh dipertanggungjawabkan dan tidak menjamin penggunaan laman web yang bebas ralat atau tanpa gangguan. Selain itu, CYF tidak boleh dipertanggungjawabkan dan tidak menjamin bahawa perisian atau kandungan yang boleh diakses di Laman Web adalah tidak berbahaya atau bebas ralat. CYF tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan dalam bentuk apa pun yang timbul daripada akses dan navigasi Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang diakibatkan oleh sistem komputer atau disebabkan oleh pengenalan virus.

CYF tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan yang berlaku kepada pengguna yang disebabkan oleh penggunaan Laman Web yang tidak sesuai. Secara khususnya, CYF tidak bertanggungjawab dalam apa jua cara atas kerugian, gangguan atau kekurangan yang mungkin berlaku dalam telekomunikasi semasa pengguna menavigasi melalui Laman Web.

Akses dan Keselamatan

ChangeYourFlight mengisytiharkan dan menjamin bahawa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk mengekalkan keselamatan dan kerahsiaan data peribadi dan ia akan terus menambah baik langkah-langkah keselamatan yang digunakannya selaras dengan sebarang perkembangan undang-undang atau teknologi. Secara khususnya, ChangeYourFlight menjamin bahawa ia mempunyai langkah-langkah keselamatan yang diperlukannya di bawah dekri diraja 1720/2007, 21 Disember, yang meluluskan peraturan undang-undang 15/1999, 13 Disember, mengenai perlindungan data peribadi.

Kandungan

CYF berusaha sebaik mungkin untuk mengelakkan berlakunya sebarang kesilapan dalam kandungan yang dipaparkan di Laman Web.

CYF tidak menjamin dan tidak boleh dipertanggungjawabkan atas akibat yang timbul daripada kesilapan dalam kandungan yang mungkin dipaparkan di Laman Web.

Situasi semasa dan pindaan pada laman web

Maklumat yang dipaparkan di Laman Web adalah sah pada masa pengemaskinian yang terkini. CYF tidak bertanggungjawab untuk kesesuaian dan kesahan semasa Maklumat yang terdapat di Laman Web.

Laman Web tidak boleh diubah, ditukar, diubah suai atau disesuaikan oleh Pengguna. CYF berhak untuk mengemaskini, menukar atau meminda laman web seberapa banyak yang difikirkannya sesuai, pada bila-bila masa, dan tanpa notis awal.

CYF berhak, secara bersendirian, untuk mengubah suai terma dan syarat penggunaan Laman Web, termasuk Notis Undang-Undang ini.

Harta Intelek dan Industri

Laman web ini, kod sumber dan kandungannya dilindungi oleh Akta Harta Intelek. Ia tidak boleh dieksplotasi, dihasilkan semula, diedarkan, dipinda, diterbitkan, diserahkan atau atau diubah, melainkan jika pihak yang diberikan hak secara jelas memberi kebenaran untuk berbuat demikian.

Reka bentuk, imej, label, tanda tersendiri, nama komersial, tanda dagangan, logo, produk dan perkhidmatan yang terdapat dalam Laman Web ini dilindungi oleh Akta Harta Industri.

CYF adalah pemilik atau pemegang lesen semua hak bagi kandungan Laman Web ini dan memiliki, secara sah dan eksklusif, hak eksploitasi, kecuali bagi hak-hak yang berkaitan dengan syarikat yang mana CYF telah menandatangani perjanjian untuk penyediaan kandungan dan dilindungi oleh undang-undang dan peraturan harta intelek dan industri kebangsaan serta antarabangsa. Terma dan syarat ini juga akan terpakai kepada kandungan.

Akses ke Laman Web ini tidak memberikan Pengguna apa-apa hak atau pemilikan ke atas hak harta intelek dan industri serta kandungannya. Pengguna yang mengakses Laman Web ini tidak berhak untuk menyalin, mengubahsuai, mengedar, menghantar, menghasilkan semula, menerbitkan, menyerahkan atau menjual perkara-perkara yang disebutkan di atas, atau menghasilkan produk atau perkhidmatan baharu daripada maklumat yang diperoleh tanpa kebenaran yang jelas dan bertulis daripada pihak yang diberikan hak.

Pengubahan kandungan atau struktur Laman Web ini oleh Pengguna adalah dilarang sama sekali.

CYF berhak untuk memfailkan sebarang tindakan di Mahkamah terhadap mana-mana Pengguna yang menyalahi atau melanggar hak harta intelek dan industrinya.

Hiperpautan

Laman Web mungkin mengandungi pautan Akses (hiperpautan atau pautan) ke laman web lain yang tidak dimiliki oleh CYF. Dalam apa jua keadaan sekali pun, ini tidak membayangkan kemungkinan wujudnya hubungan antara CYF dan pemilik laman web yang mana anda diarah masuk oleh hiperpautan, tidak juga kelulusan atau penerimaannya. CYF tidak akan bertanggungjawab atas kesahihan kandungan laman web tersebut.

Mana-mana laman web lain tidak dibenarkan memasukkan hiperpautan ke Laman Web CYF tanpa kebenaran yang jelas. Dalam apa jua keadaan, kebenaran sedemikian bermaksud bahawa hiperpautan tersebut tidak akan dibuat dengan cara yang menjejaskan Laman Web CYF atau reputasi CYF, imej awam dan tanda dagangan, serta imej mana-mana pihak ketiga yang dirujuk di laman web CYF.

CYF akan mengalih keluar sebarang pautan sebaik sahaja ia menyedari, dengan cara apa pun, mengenai kandungannya yang menyalahi undang-undang, atau kandungan yang melanggar hak mana-mana pihak ketiga.

Dasar Privasi Laman Web

Kunjungan ke Laman Web tidak membayangkan sebarang kewajipan kepada pengguna untuk memberikan apa-apa maklumat peribadi.

Selaras dengan peruntukan Undang-undang Organik 15/99 13 Disember Perlindungan Data Peribadi, kami memaklumkan bahawa sekiranya Pengguna memberikan apa-apa Maklumat peribadi semasa menggunakan dan menavigasi Laman Web ini, Maklumat sedemikian akan diproses mengikut keperluan yang ditetapkan dalam undang-undang yang dinyatakan dan peraturan pembangunannya. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya atas kesahihan maklumat yang diberikan.

Pengguna akan dimaklumkan dengan sewajarnya mengenai keadaan penjagaan, tujuan, penggunaan dan penerima Maklumat pada masa Maklumat tersebut disediakan.

CYF telah menggunakan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang perlu untuk menjamin keselamatan dan integriti maklumat, serta untuk mengelakkan perubahan, kerugian dan penggunaan atau akses yang tidak dibenarkan.

Maklumat yang diminta di sesetengah borang di Laman Web adalah sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan Pengguna, dan hendaklah diberikan secara sukarela oleh Pengguna. Sekiranya Pengguna enggan memberikan apa-apa Maklumat yang dianggap perlu, keengganan tersebut menandakan bahawa kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan atau kemustahilan akses ke perkhidmatan yang mana maklumat tersebut diminta. Selain itu, maklumat boleh diberikan secara sukarela bagi mengoptimumkan penyediaan perkhidmatan yang ditawarkan.

Akses ke Laman Web mungkin menandakan penggunaan kuki. Kuki merupakan sejumlah kecil maklumat yang disimpan dalam setiap penavigasi Pengguna supaya pelayan dapat mengingat Maklumat tertentu yang akan dibaca oleh hanya pelayan yang melaksanakannya. Kuki ini, secara umumnya, mempunyai tempoh yang tertentu. Kuki tidak membenarkan pelayan mendapatkan nombor telefon Pengguna, alamat e-mel mereka atau apa-apa cara perhubungan yang lain.

Kuki tidak boleh mengekstrak Maklumat dari cakera keras Pengguna atau mencuri Maklumat peribadi. Satu-satunya cara untuk maklumat peribadi Pengguna dimasukkan ke dalam fail kuki adalah dengan Pengguna itu sendiri memberikan Maklumat kepada pelayan. Pengguna yang tidak mahu menerima kuki atau dimaklumkan mengenai rekod mereka boleh mengkonfigurasi pengemudi mereka untuk tetapan yang sedemikian.

Sekiranya Pengguna Laman Web perlu memberikan alamat e-mel mereka untuk Mengakses mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan, Pengguna boleh menyatakan hasrat mereka untuk tidak menerima sebarang jenis komunikasi komersial yang mungkin dihantar oleh CYF, selagi ia tidak berkaitan dengan tujuan perkhidmatan diminta.

CYF mengakui hak pengguna untuk mengakses, membuat pembetulan, bantahan dan pembatalan. Hak ini boleh digunakan tanpa sebarang kos dengan cara menghantar komunikasi kepada CYF, n. bersama dengan dokumen yang mengesahkan identiti Pengguna dan dengan secara jelas menyatakan hak yang ingin digunakan, ke alamat e-mel berikut: unsubscribe@changeyourflight.com atau dengan menghantar surat ke alamat Ronda Sant Pere, 19, 08010 Barcelona, Sepanyol.

Bidang Kuasa dan Undang-undang yang Mengawalnya

Terma dan Syarat ini hendaklah ditafsirkan dalam semua aspek mengikut undang-undang England tetapi dalam menguatkuasakan Terma dan Syarat ini, undang-undang negara kediaman pengguna pada masa permintaan dihantar akan mengawal Terma dan Syarat ini.

© ChangeYourFlight, S.L - 2010-2020 Sepanyol Hak cipta terpelihara.